Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

 

 

 

XHTML 1.0 CSS 2

Information till personal som ordinerar eller tar prover

Information och samtycke enligt biobankslagen


Biobankslagen kan ses som ett led i det pågående arbetet med att stärka patientens ställning och öka patientens inflytande över sin egen vård och behandling. Lagen ska också underlätta för forskare att få tillgång till värdefullt material för forskning och klinisk prövning.

Lagen innebär att patienter/provgivare ska få information om - och ge sitt samtycke till - att prov och tillhörande personuppgifter får sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.

Kliniska rutiner

Hur information och samtycke hanteras enligt biobankslagen tas upp under:

Rutin för provgivare som varit tillfälligt beslutsoförmögen

PM angående beslut till samtyckesrutiner när ordination och provtagning sker på olika kliniker

- PM angående vem som har ansvaret för att informera och tillfråga provgivaren när undersökning som kan leda till provtagning ordineras på en klink och utförs av en annan klinik.

Referens

Informations- och samtyckesordning 4.2

- Dokument som ingår i landstingens gemensamma biobanksdokumentation och ger en beskrivning av landstingens gemensamma rutiner kring biobankslagens (2002:297) krav på information och samtycke i samband med sparande av prov i biobank.

Remiss- och kallelsetexter 4.1

Informationsblad och broschyrer

Biobankslagen - information till läkare och provtagande personal (pdf 160 kB)

- Informationsblad med kortfattad information om lagen och dess tillämpningar.

Biobankslagen och landstingens gemensamma hantering av information och samtycke 4.2

(pdf 523 kB)

- En introduktion om rutinerna kring samtycke och hantering av prov.

Affisch om biobankslagen

För personalrum(pdf 717 kB)

- Affisch för personalrum i A4-format.

Ett sparat prov kan rädda liv 4.4

- Affisch för väntrummet i A4-format.

Information till patienter och andra provgivare

"Biobanken - resurs för livet"(pdf 970 kB)

- Broschyr som vänder sig till dem som vill veta mer om biobankslagen. Här beskrivs vad en biobank är och hur den kan användas.

Till dig som lämnar prov 4.4

- Informationsblad om biobankslagen som i korthet tar upp

Informationsblad avsett för:

Till dig som vill begränsa användningen av ditt prov

PKU-prov

PKU-prov tas på alla nyfödda i Sverige. PKU-prov analyseras och sparas rutinmässigt i PKU-biobanken som finns i Stockholm. Nej-talong för PKU-prov sänds till Stockholms Regionala biobobankscentrum, box 4151, 141 04 Huddinge för handläggning.Uppdaterad 2016-03-11 Helena Lundvall