Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

Startsida

Välkommen till Regionalt Biobankscentrum


Vi på Regionalt biobankscentrum har hand om regulatoriska frågor som rör insamling, förvaring och användning av prov som sparas i biobanker inom Södra sjukvårdsregionen dvs i Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge.


RBC är ett sjukvårdsregionalt service- och kompetenscentrum och ett stöd till vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och till allmänhet gällande frågor som berörs av biobankslagen. Vi tillhandahåller även informationsmaterial.

 

RBC Syd är ett av 6 Regionala Biobankscentra. RBC arbetar med regulatorisk biobanksservice (vård och forskning) och hanterar merparten av det biobanksadministrativa arbetet och har även kontakt med myndigheter.

 
Så behandlar vi dina personuppgifter
För Region Skåne är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer härTänk på att....

Biobanksfaciliteten Biobanksavdelning 47 (BD47) är en av Region Skånes biobanksavdelningar, tillhörande Region Skånes Biobank.

Biobanksfaciliteten arbetar med operativ biobanksservice samt hanterar merparten av det praktiska arbetet gällande den fysiska hanteringen utav biobanksprov.

 

Innan biobanksansökan skickas till RBC Syd för administrativ granskning och beslut, ska en kontakt ha tagits med ansvarig för aktuell biobanksavdelning där prov kommer att sparas och förvaras.

I förkommande fall då förvaring planeras vid biobanksavdelning BD47 ska en överenskommelse angående förvarig tecknas med ansvarig.

Kontakta deras funktionsbrevlådan här RS136BD47@skane.se

 


 

Nyheter

 

För närvarande har Regionalt Biobankscentrum mycket hög belastning vilket kan resultera i längre handläggnings och svarstider.

Biobank Sveriges Nyhetsbrev nr. 23
KOMET – Tre års arbete med ansvarsfull teknikutveckling. Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar på uppdrag av regeringen och ska ge stöd för att hantera den snabba teknikutvecklingen. Kommittén ska verka till och med år 2021 och bidra till att skapa goda och trygga förutsättningar för teknologisk innovation till grund för en hållbar utveckling. Sverige ska kunna vara ledande på ansvarsfull utveckling och användning av ny teknik. Läs mer här

 

Biobank Sveriges Nyhetsbrev nr. 22
Den 1 januari 2019 infördes en ny undantagsregel i 1 kap, 3 §, 4 stycket Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen) gällande prov som tas för forskning men som inte ska sparas i biobank. Förändringen sker med anledning av anpassning av svensk lagstiftning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. Läs mer här

 

Biobank Sveriges Nyhetsbrev nr. 21
I Sverige finns det mycket goda förutsättningar för forskning och klinisk prövning på humanbiologiska prov. Nationella kvalitetsregister och hälsodataregister samt biobanker med miljontals prov som kan kopplas samman efter godkännande av en etikprövningsnämnd och beroende på samtycke.... Läs mer här

 

Förändring i Biobankslagen januari 2019
Från den 1 januari 2019 sker en förändring i Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen). Förändringen sker med anledning av anpassning av svensk lagstiftning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar och handlar om ett utökat undantag från lagens tillämpningsområde.... Läs mer här


Regional etikprövningsnämnderna blir Etikprövningsmyndigheten
Den 1 januari ändras organisationen med de regional etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas. Etikprövningsmyndigheten är en nationell myndighet placerad i Uppsala. Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som sedan fördelar ut uppdragen till regionerna.... Läs mer här

 

Biobank Sverige öppnar helpdesk för biobanksetik och juridik
Den 29 oktober lanseras Biobank Sveriges ELSI Helpdesk. Supporttjänsten erbjuder rådgivning och information om etiska, legala och sociala frågor som kan uppstå när man samlar in, hanterar och forskar på humana prov.... Läs mer här

 

En ny etikprövningsmyndighet ska bildas
Förslag om att bilda en ny central myndighet för etikprövning av forskning som avser människor överlämnades i en proposition i november 2017. Propositionen, med förslag av ändringar i etikprövningslagen (2003:460), syftar till att göra tillämpningen av regelverket mer effektivt och enhetligt.... Läs mer här

 

Utökat uppdrag till Datainspektionen
Datainspektionen blir tillsynsmyndighet för den svenska tillämningen av GDPR. Med anledning av detta och för att ytterligare förstärka skyddet för enskildas personliga integritet och möjliggöra för tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet har regeringen utökat Datainspektionens uppdrag gällande integritetsfrågor. Myndigheten får fler uppgifter och fler befogenheter, t.ex. ta emot och hantera rapporter om personuppgiftsincidenter enligt GDPR... Läs mer här

 

EU:s dataskyddsförordning (2016/679)
EU:s dataskyddsförordning (i dagligt tal kallat GDPR) började tillämpas i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter därmed den befintliga personuppgiftslagen (PUL). GDPR reglerar all behandling av personuppgifter som sker i en personuppgiftsansvarigs verksamhet.... Läs mer här

 

Biobank Sverige tillsätter Provservicekoordinatorer
I takt med att sjukvårdsintegrerad biobankning implementeras inom allt fler landsting/regioner ökar efterfrågan på att nyttja denna infrastruktur för nationella insamlingar av biobanksprov för forskning. För att underlätta för forskare/prövare samt involverade biobanker har en nationell rutin för samordning vid uppstart av nationella insamlingar inrättats... Läs mer här

 

Nya roller för att stärka Biobank Sverige
Biobank Sverige utökar sin satsning och tillsätter en nationell IT – och verksamhetsgrupp som ett steg mot genomförandet av en nationell IT-strategi för biobankning... Läs mer här

 

Den 25 maj 2018 började GDPR gälla, se länk nedan hur Region Skåne behandlar dina personuppgifter...Till Region Skånes hemsida

 

Ny biobanksguide lanserad!
Biobank Sverige har tillsammans med representanter från Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech, Uppsala Universitet, RBC Sydöstra sjukvårdsregion och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en guide som beskriver biobanker i Sverige och hur humanbiologiska prov kan användas i forskning och klinisk prövning.... Läs mer här

 

Biobankguide, this guide describes biobanks in Sweden and how samples can be used in research and clinical trials. For more information about the Biobankguide....Read more here

 

Nyhetsbrev nr 20 från Biobank Sverige
De senaste nyheterna från Biobank Sverige (f.d. Nationella biobanksrådet och BBMRI.se) med information av betydelse för hantering av biobanksprov i din verksamhet..... Läs mer här

Är du ännu inte prenumerant, men intresserad av att få vårt nyhetsbrev? Skicka en förfrågan till info@biobanksverige.se och ange din e-mailadress.

 

Intresseanmälan föreläsningar hösten 2018
Vill ni att RBC kommer och föreläser inom er verksamhet i höst?
Inkom med intresseanmälan senast den 15:e maj.
Skicka anmälan till rbcsyd@skane.se
Följande information ska finnas:

  • Berörd verksamhet
  • Kontaktperson (namn, e-mail och telefon)
  • Förslag på önskade datum (gärna flera)
När RBC sammanställt inkomna förfrågningar så återkommer vi.

 

Lista över forskningsprovsamlingar

Bild

Med förvaringsplats inom Biobanksavdelning 47
tillhörande Region Skånes biobank,
klicka på bilden.

 

E-learning om biobankslagen
Läkemedelsakademin, Nationella biobanksrådet, ASCRO och LIF har i ett samarbete tagit fram en grundläggande utbildning i biobankslagen. Mer information om utbildningen som grundar sig på material framtaget av Nationella biobanksrådet finns på Läkemedelsakademins hemsida.

Kalender

 

2019

Nationell Biobankskonferens 26-27 mars 2019 i Göteborg
Nu är det dags igen för Nationell Biobankskonferens som arrangeras av Biobank Sverige. Under två dagar samlas runt 250 deltagare för att utbyta kunskap, bygga nätverk och diskutera biobanksfrågor. Årets tema är ”Biobank Sverige – från idé till verklighet”... Läs mer här

 


Uppdaterad 2021-03-21 av Martin Hellstrand